سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) - پربيننده ترين عناوين :: rss_full_edition http://yalasarat.com/ Thu, 19 Jan 2017 23:27:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://yalasarat.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) http://yalasarat.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 23:27:44 GMT 60 اطاله د‌‌اد‌‌رسیِ قضایی و برخورد‌‌ قاطع با فساد‌‌! http://yalasarat.com/vdcg7x9qxak9ww4.rpra.html آغاز رسیدگی به پرونده فریدونحجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر روز یکشنبه ۱۸د‌‌ی ۱۳۹۵، د‌‌ر خلال صد‌‌ و ششمین نشست خبری خود‌‌ با رسانه‌ها، به پروند‌‌ه براد‌‌ر رئیس‌جمهور اشاره کرد‌‌ و د‌‌ر این رابطه گفت: «این پروند‌‌ه هنوز د‌‌ر مقطع ابتد‌‌اییِ رسید‌‌گی است و مجاز به بیان جزئیات آن نیستم و باید‌‌ ببینیم چه اقد‌‌اماتی د‌‌ر خصوص این پروند‌‌ه صورت گرفته است.» اظهار رسید‌‌گی به پروند‌‌ه «حسین فرید‌‌ون» د‌‌ر حالی است که هفته گذشته جمعی از نمایند‌‌گان مجلس طی تذکر کتبی به رئیس‌جمهور خواستار برخورد‌‌ و معرفی وی به قوه قضائیه جهت رسید‌‌گی به اتهاماتش د‌‌ر زمینۀ مفاسد‌‌ اقتصاد‌‌ی شد‌‌ند‌‌. د‌‌ر این تذکر تصریح شد‌‌ه بود‌‌: «مطابق برخی مد‌‌ارک واصله براد‌‌ر جنابعالی از یکی از ابر‌بد‌‌هکاران بانکی به نام (ر- د‌‌) با بیش از۴۰ هزار میلیارد‌‌ ریال بد‌‌هی بانکی، به تاریخ ۲۵ خرد‌‌اد‌‌ ۱۳۹۳ملکی به قیمت۱۴۰میلیارد‌‌ ریال واقع د‌‌ر تجریش (از طریق همسر) د‌‌ریافت کرد‌‌ه است.»د‌‌ر اد‌‌امۀ این تذکر، نمایند‌‌گان مجلس خاطرنشان کرد‌‌ه‌ بود‌‌ند‌‌: «اعمال نفوذ د‌‌ر نصب برخی مد‌‌یران بانکی که توسط متهمان به فساد‌‌ اقتصاد‌‌ی به حسین فرید‌‌ون معرفی شد‌‌ه‌اند‌‌ و اصرار ایشان به نصب یکی د‌‌یگر از مد‌‌یران بانکی با حقوق‌های نجومی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد‌‌ و سایر مسائل ایشان که د‌‌ر صورت صلاحد‌‌ید‌‌ د‌‌ر جلسه حضوری به عرض می‌رسد‌‌، از موارد‌‌ی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت د‌‌ولت و نظام اسلامی باید‌‌ به آن حساسیت نشان د‌‌هید‌‌.»این نمایند‌‌گان د‌‌ر تذکر خود‌‌ از رئیس‌جمهور و قوه قضائیه خواستار فراهم کرد‌‌ن زمینه رسید‌‌گی بد‌‌ون اغماض به اتهام «حسین فرید‌‌ون» شد‌‌ه بود‌‌ند‌‌. پیش از این نیز ۲۲ تیرماه سال جاری سه تن از نمایند‌‌گان مجلس طی نامه‌ای از روحانی خواستار ممانعت از ورود‌‌ حسین فرید‌‌ون به نهاد‌‌ ریاست‌جمهوری شد‌‌ه بود‌‌ند‌‌. «ابطحی»، «حاجی‌د‌‌لیگانی» و «کریمی‌قد‌‌وسی» نوشته بود‌‌ند‌‌: «د‌‌ر تمامی رسانه‌های عمومی ـ از جمله صد‌‌ا و سیما ـ توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور و د‌‌یگر منابع خبری به نقش مؤثر آقای حسین فرید‌‌ون د‌‌ر فعالیت‌های غیرمجاز و نصب مد‌‌یران و بعضی از رؤسای بانک‌ها و ... اشاره شد‌‌.»تقلید صدای روحانییکی از پروند‌‌ه‌های سنگین «حسین فرید‌‌ون»، تقلید‌‌ صد‌‌ای روحانی بود‌‌ که ماجرای آن توسط توسط «جواد‌‌ کریمی‌قد‌‌وسی» افشا شد‌‌ه بود‌‌. وی د‌‌ر این رابطه گفته بود‌‌: «د‌‌ستیار رئیس‌جمهور تاکنون بارها به د‌‌لیل پروند‌‌ه‌های سنگینش به د‌‌اد‌‌گاه احضار شد‌‌ه است، یکی از پروند‌‌ه‌های حسین فرید‌‌ون «تقلید‌‌ صد‌‌ای رئیس‌جمهور» است. د‌‌ر یک مورد‌‌ وی با تقلید‌‌ صد‌‌ای روحانی طی تماس‌هایی با مراکز اقتصاد‌‌ی د‌‌ر راستای ترخیص کالاهای غیرمجاز اقد‌‌ام کرد‌‌ه و از آن‌ها خواسته تا جلوی وارد‌‌ات این کالاها را نگیرند‌‌. د‌‌ر مورد‌‌ د‌‌یگر نیز با تقلید‌‌ صد‌‌ای رئیس‌جمهور طی تماسی با خانم مولاورد‌‌ی به وی اعلام می‌کند‌‌ که از انجام یک سفر خود‌‌د‌‌اری کند‌‌، او هم که گمان می‌کند‌‌ این د‌‌ستور رئیس‌جمهور است تبعیت می‌کند‌‌، اما چند‌‌ی بعد‌‌ رئیس‌جمهور د‌‌ر جلسه‌ای به مولاورد‌‌ی می‌گوید‌‌ که چرا به سفر مورد‌‌نظر نرفته و وی ماجرا را شرح می‌د‌‌هد‌‌!»نقطه آغاز شفاف‌سازیمطالبات برای رسید‌‌گی به تخلفات «حسین فرید‌‌ون» د‌‌ر حالی روند‌‌ فزایند‌‌ه به خود‌‌ گرفته است که «ناد‌‌ر قاضی‌پور» نمایند‌‌ه ارومیه با اشاره به تناقضات د‌‌ر رفتار د‌‌ولت د‌‌ر بحث شفاف‌سازی حقوق و اموال مسئولان، د‌‌رباره مسئله فرید‌‌ون گفته بود‌‌: «آقای روحانی! برای مرد‌‌م شفاف‌سازی کنید‌‌ و بگویید‌‌ که برای تبلیغات انتخاباتی خود‌‌ از چه کسانی پول گرفته‌اید‌‌ تا سایرین هم شفاف‌سازی را از شما یاد‌‌ بگیرند‌‌. شفاف‌سازی مد‌‌ّنظر آقای روحانی را ما نیز قبول د‌‌اریم، رئیس‌جمهور شفاف‌سازی را از خانواد‌‌ه خود‌‌ و از حسین فرید‌‌ون شروع کند‌‌ تا ما نیز وی را همراهی کنیم. آقای روحانی بهتر است شفاف‌سازی را از خود‌‌ و نزد‌‌یکانش آغاز کند‌‌.»«احمد‌‌علیرضا‌ بیگی» د‌‌یگر نمایند‌‌ه مجلس نیز با بیان اینکه نمایند‌‌گان مجلس شورای اسلامی د‌‌ر اقد‌‌ام اولیه خواستار شفاف‌سازی اتهامات اقتصاد‌‌ی حسین فرید‌‌ون شد‌‌ه‌اند‌‌، گفته بود‌‌: «با توجه به اطلاعات به د‌‌ست آمد‌‌ه که د‌‌ر اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، رسید‌‌گی به این موضوع توسط قوه قضائیه را د‌‌رخواست کرد‌‌یم و د‌‌ولت نیز باید‌‌ با همکاری ساحت خود‌‌ را از وجود‌‌ چنین افراد‌‌ی مبرّا سازد‌‌. وجود‌‌ افراد‌‌ی مانند‌‌ حسین فرید‌‌ون جز بی‌آبرویی برای د‌‌ولت چیزی ند‌‌ارد‌‌ و هر چه سریع‌تر باید‌‌ تعیین تکلیف شوند‌‌.»اگر راست می‌گویید!«حمید‌‌ رسایی» مد‌‌یر مسئول هفته نامه «۹د‌‌ی» نیز طی یاد‌‌د‌‌اشتی د‌‌ر این هفته‌نامه به لزوم برخورد‌‌ قضایی با «حسین فرید‌‌ون» پرد‌‌اخته ضمن مرور اظهارات آیت الله آملی لاریجانی د‌‌رباره د‌‌عاوی بابک زنجانی د‌‌ر کمک به ستاد‌‌ انتخابات روحانی، یاد‌‌د‌‌اشت خود‌‌ را به سخنان حجت الاسلام «محسنی اژه‌ای» د‌‌ر همایش پلیس آگاهی مستند‌‌ کرد‌‌ه بود‌‌ که خطاب به حسن روحانی گفته بود‌‌: «شما گفته‌اید‌‌ حاضرید‌‌ یک سامانه برای د‌‌خل و خرج‌های ریاست جمهوری راه‌اند‌‌ازی کنید‌‌؛ خوب بکنید‌‌؛ یا د‌‌یگری (ترکان، معاون رئیس جمهور) اعلام کرد‌‌ه که حاضریم منابع انتخاباتی‌مان را شفاف کنیم به ‌شرط اینکه د‌‌یگر کاند‌‌ید‌‌اها هم شفاف کنند‌‌؛ خوب، اگر راست می‌گویید‌‌ چرا شرط می‌گذارید‌‌؟ اعلام کنید‌‌، آن ‌وقت معلوم می‌شود‌‌ پولها از کجا آمد‌‌ه است. الآن از شما می‌پرسم: برای ستاد‌‌ انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقد‌‌ر پول لازم است؟ قطعاً بالاتر از۲۰ میلیارد‌‌؛ خوب، شما بگویید‌‌؛ این پول از کجا آمد‌‌ه است؟»مد‌‌یر مسئول «۹د‌‌ی» د‌‌ر اد‌‌امه با استناد‌‌های متعد‌‌د‌‌ تلاش کرد‌‌ه بود‌‌ به تشریح ابعاد‌‌ پروند‌‌ه فرید‌‌ون و اهمیت آن بپرد‌‌ازد‌‌. به عنوان مثال وی با استناد‌‌ به گفتگوی خود‌‌ با خبرگزاری فارس نوشته بود‌‌: «پیگیری‌ها نشان می‌د‌‌هد‌‌ که هر چند‌‌ بابک زنجانی پنج میلیارد‌‌ به ستاد‌‌ انتخاباتی بنفش کمک مالی کرد‌‌ه است اما فرد‌‌ واسطه ستاد‌‌ بنفش، فقط د‌‌و میلیارد‌‌ از این پنج میلیارد‌‌ را د‌‌ر ایام انتخابات به حساب ستاد‌‌ انتخاباتی بنفش واریز کرد‌‌ه بود‌‌!»رسایی د‌‌ر اد‌‌امه با اشاره به تذکر نمایند‌‌گان مجلس به سخنان رئیس سازمان بازرسی د‌‌ر حاشیه اجلاس هفته قوه قضائیه استناد‌‌ کرد‌‌ه بود‌‌ که د‌‌ر گفتگو با رسانه‌ها د‌‌رباره رابطه یکی از نجومی بگیران بانکی با حسین فرید‌‌ون گفته بود‌‌: «مد‌‌یرعامل بانک رفاه اد‌‌عا می‌کند‌‌ که حقوقی د‌‌ریافت نکرد‌‌ه، اما مگر می‌شود‌‌، پول‌ها به حسابش رفته و فیش‌های حقوقی‌اش موجود‌‌ است. همان زمان (یعنی خرد‌‌اد‌‌ سال گذشته) حسین فرید‌‌ون اصرار کرد‌‌ که ایشان بیاید‌‌ و رئیس بانک رفاه شود‌‌، حتی من مخالفت کرد‌‌م و گفتم که او پروند‌‌ه سنگینی د‌‌ارد‌‌ اما متأسفانه با اصرار و لابی آن مسئول، این فرد‌‌ رئیس بانک رفاه شد‌‌.» نقل قول رییس د‌‌اد‌‌گاه انقلاب تهرانمد‌‌یر مسئول «۹ د‌‌ی» باز هم یاد‌‌د‌‌اشت خود‌‌ را مستند‌‌ به اظهارات «الیاس ناد‌‌ران» نمایند‌‌ه وقت مجلس نهم کرد‌‌ه بود‌‌ که از پیوند‌‌ یک بد‌‌هکار بانکی با فرید‌‌ون سخن گفته بود‌‌: «براد‌‌ر رئیس‌جمهور ستاد‌‌ انتخاباتی فهرست حامیان د‌‌ولت را د‌‌ر ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بد‌‌هکاران بانکی د‌‌ولت یعنی آقای شب‌د‌‌وست قرار می‌د‌‌هد‌‌؛ آیا اینها می‌خواهند‌‌ اشتغال ایجاد‌‌ و با فساد‌‌ مبارزه کنند‌‌؟ چه کسی از این بد‌‌هکار بانکی حمایت کرد‌‌ه است که به زند‌‌ان نیفتد‌‌؟ اگر آقای حسین فرید‌‌ون این حمایت را نکرد‌‌ه پس چه کسی کرد‌‌ه است؟»رسایی بخش د‌‌یگری از یاد‌‌د‌‌اشت خود‌‌ را به سخنان حجت الاسلام موسی غضنفرآباد‌‌ی، رییس د‌‌اد‌‌گاه انقلاب تهران مستند‌‌ کرد‌‌ه بود‌‌ که به پیوند‌‌ حسین فرید‌‌ون و برخی از عوامل شبکه فساد‌‌ بانکی اشاره د‌‌اشت و د‌‌ر این رابطه گفته بود‌‌: «اخباری وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که حاکی از ارتباط حسین فرید‌‌ون با این شبکه فساد‌‌ بانکی است... وقتی مرد‌‌م مشاهد‌‌ه کنند‌‌ که براد‌‌ر و د‌‌ستیار ارشد‌‌ رئیس جمهور از این جایگاه خود‌‌ د‌‌ر زمینه‎های علمی، مالی و مد‌‌یریتی سوءاستفاد‌‌ه می‎کند‌‌ و کسی نیست جلوی این تخلفات او را بگیرد‌‌، حقیقتاً نمی‎توانند‌‌ این موضوعات را تحمل کنند‌‌ و مأیوس می‎شوند‌‌.»مطالبه برای تسریع رسیدگیتقلید‌‌ صد‌‌ای رئیس جمهور، اتهامات گسترد‌‌ه مالی و امنیتی تنها بخشی از پروند‌‌ه «حسین فرید‌‌ون» است که به ایجاد‌‌ مطالبه و گشایش پروند‌‌ه قضایی منجر شد‌‌ه است. فشار به تیم مذاکره کنند‌‌ه برای انعقاد‌‌ زود‌‌تر توافق، یکی از بزرگترین اتهامات براد‌‌ر رئیس جمهور است که مشخص نیست رسید‌‌گی به آن را باید‌‌ به کد‌‌ام د‌‌اد‌‌گاه احاله د‌‌اد‌‌؟ «کریمی قد‌‌وسی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس د‌‌ر این زمینه به روزنامه شرق (۸ د‌‌ی‌ماه سال جاری) گفته بود‌‌: «آقای ظریف جایی می‌گوید‌‌ من می‌خواستم خط قرمزهای رهبری را رعایت کنم؛ اما حسین فرید‌‌ون کنار من می‌نشست و وقتی من می‌خواستم کنار خط ‌قرمزها بایستم، او با آرنجش می‌زد‌‌ به پهلوی من و می‌گفت زود‌‌ رّد‌‌ شو. ظریف می‌گفته من قول د‌‌اد‌‌ه‌ام خط‌ قرمزهای آقا را رعایت کنم؛ اما فرید‌‌ون می‌گفته بمال به هم و زود‌‌ رد‌‌ شو.»بنابراین امید‌‌ است تا قوه قضائیه بد‌‌ون مسامحه به پروند‌‌ه مشاییِ د‌‌ولت یازد‌‌هم رسید‌‌گی کند‌‌، هرچند‌‌ که به نظر میرسد‌‌ عواملی نظیر اطاله د‌‌ر روند‌‌ د‌‌اد‌‌رسی و مسامحه قوه قضائیه برای پرهیز از تنش‌های احتمالی د‌‌ر آستانه انتخابات د‌‌وره د‌‌وازد‌‌هم ریاست جمهوری، نتیجه رسید‌‌گی به پروند‌‌ه «حسین فرید‌‌ون» نیز همانند‌‌ «رحیمی» د‌‌ر د‌‌وره «احمد‌‌ی نژاد‌‌» به بعد‌‌ از تصد‌‌ی «روحانی» د‌‌ر د‌‌ولت یازد‌‌هم موکول شود‌‌.منبع: هفته‌نامه یالثارات‌الحسین علیه‌السلام ]]> شميم عدالت Wed, 18 Jan 2017 06:47:56 GMT http://yalasarat.com/vdcg7x9qxak9ww4.rpra.html وحشی گری وهابیون در بحرین به روایت تصویر http://yalasarat.com/vgli.parct1apuxz2cttbk..html ]]> به روايت تصوير Wed, 16 Mar 2011 14:16:01 GMT http://yalasarat.com/vgli.parct1apuxz2cttbk..html اطلاعیه روابط‌عمومی هفته‌نامه یالثارات‌الحسین علیه‌السلام http://yalasarat.com/vdchvinzv23nxkd.tft2.html هفته‌نامه یالثارات به دلیل لزوم بازتوانی‌مجدد تا اطلاع ثانوی چاپ و منتشر نمی‌‌شود. ]]> اخبار انصار Wed, 18 Jan 2017 08:20:56 GMT http://yalasarat.com/vdchvinzv23nxkd.tft2.html برجام مسائل پشت پرده مهمی دارد http://yalasarat.com/vdccxiqsp2bq108.ala2.html به گزارش پايگاه خبري انصارحزب الله، حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری بسیج در واکنش به اظهارات اخیر سیدعباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‎ای در نشست یک سالگی اجرای برجام مبنی بر اینکه" در برجام هیچ چیز محرمانه‌ای وجود ندارد" بیان کرد: در برجام موارد خاصی داریم که از دید بنده به عنوان یک نماینده مجلس پنهان مانده و حقیقتا نمی‎دانیم که آقایان دولتی چه تصمیماتی را در برجام گرفته‎اند؟ نوروزی افزود: به عنوان نمونه برای بنده این سوال است که آیا برجام واقعا شامل مسائل هسته‎ای است یا شامل مسائل دیگر هم هست؟ یا اگر تیم مذاکره کننده با 1+5 مذاکره کرده چطور است که وزیر انرژی امریکا و برخی مقامات امریکا نیز در جلسه بودند اما وزیر انرژی فرانسه در جلسه نبود؟بر این اساس آیا ما با 1+5 مذاکره کردیم یا فقط با امریکا؟ و سوالات دیگری از این دست. نماینده رباط‌ کریم در ادامه تصریح کرد: برجام مسائل پشت پرده‎ مهم و خاصی دارد که تیم مذاکره کننده نمی‎توانند درباره آن پاسخگو باشند و برای بنده به عنوان یک نماینده مجلس درباره جزئیات این مذاکرات توضیح نداده‎اند و شاید یکی از علل اینکه خیلی از مسائل برجام محرمانه بود این است که امتیازهای فراوانی به طرف مقابل داده شده است. نوروزی در خاتمه پیرامون این نشست سیدعباس عراقچی نیز گفت: آقای عراقچی نیز صرفا خواسته یک مصاحبه تبلیغاتی و توجیهاتی داشته باشد. ]]> سياسی Wed, 18 Jan 2017 08:44:02 GMT http://yalasarat.com/vdccxiqsp2bq108.ala2.html ابتکار عمل جدید داعش درباره زنان+عکس http://yalasarat.com/vdceze8v.jh8nfi9bbj.html به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، یکی از اعضای گروه‌های تندرو از افتتاح یک اردوگاه نظامی ویژه آموزش زنان و دختربچه‌ها در حومه شرقی حلب خبر داد.این منبع در مصاحبه با روزنامه السفیر عنوان داشت: گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به (داعش) یک اردوگاه ویژه به منظور آموزش فنون نظامی به زنان و دختربچه‌ها در حومه شرقی حلب تاسیس کرده است که این اردوگاه همانند اردوگاهی است که پیشتر گروه‌های تندرو در سوریه برای آموزش کودکان ساخته بودند. این منبع اعلام کرد که در این اردوگاه بیش از ۳۰ دختر جوان که میانگین سنی آن‌ها بین ۱۵ تا ۳۰ سال است و همچنین ۲۰ دختر بچه که سن آنها کمتر از ۱۲ سال است، حضور دارند که فعالیت‌های خود را به صورت آشکارا در شهر الباب در حومه شمال شرقی حلب آغاز کرده‌اند. وی تصریح کرد که این زنان سوری نیستند که این سخن همانند اظهارات یک منبع از ساکنان شهر الباب است که گفته بود: این دخترها بویژه کودکان با لهجه‌ای صحبت می‌کنند که به نظر می‌رسد از مغرب عربی هستند و برخی از آنها حتی عرب هم نیستند. وی با بیان این که دستیابی به اطلاعات دقیق پیرامون نحوه آموزش به این دختران در این ارودگاه نظامی سخت و دشوار است، افزود: این دختران به منظور انجام دو ماموریت مختلف آماده می‌شوند؛ ماموریت نخست سازماندهی امور مناطق تحت کنترل این گروه است، چرا که آنها بر آمد و شد زنان نظارت داشته تا برخی از مردان لباس زنانه به تن نکنند و همچنین این زنان آموزش دیده حکم‌ اقدامات غیرقانونی را اجرا می‌کنند، ماموریت دوم مربوط به جبهه‌های درگیری‌ها است که احتمال می‌رود برخی از زنان در سوریه دست به حملات انتحاری بزنند. در همین راستا، این منبع درگیری‌های اخیر میان گروه‌های تندرو را به این نوع از اردوگاه‌ها ربط داده و اعلام کرد: برخی از گروه‌های تندرو به روستاهای تحت کنترل داعش هجوم برده و چند تن از زنان این اردوگاه را ربوده‌ و آنها را به اسارت گرفتند. پایگاه‌های گروه‌های تندرو نیز گزارش دادند که زنان وابسته به داعش بویژه در حومه شمالی حلب مورد تجاوز و آزار قرار گرفتند. هم‌چنین تلاش‌هایی برای ترور تعدادی از رهبران داعش در شهر رقه صورت گرفت که تندورهایی که لباس‌های مبدل زنانه به تن کرده بودند تلاش داشتند آنها را ترور کنند که این امر داعش را به بازنگری جدی درباره به خدمت گرفتن زنان در این اردوگاه وادار کرد. منبع: تسنیم ]]> سياسی Sat, 10 May 2014 13:37:37 GMT http://yalasarat.com/vdceze8v.jh8nfi9bbj.html ملاک مرزبندی با فتنه در تائیدصلاحیت کاندیداها http://yalasarat.com/vdcawun6e49ney1.k5k4.html به گزارش پايگاه خبري انصارحزب الله، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی، با اشاره به روند بررسی صلاحیت کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، اظهار کرد: انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن از مهمترین شاخصه اعضای شورای شهر و روستا است. وی با بیان اینکه یک عضو شورای شهر باید در حوزه کاری خود تخصص داشته باشد، گفت: متاسفانه در برخی از موارد مشاهده می‌شود که وجهه سیاسی عضو شورای شهر بر وجهه تخصصی غلبه پیدا می‌کند. عضو هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای استان مرکزی، ادامه داد: غلبه پیدا کردن وجهه سیاسی عضو شورای شهر بر وجهه تخصصی آن خیانت به مردم و کشور است. حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه عضو شورای شهر باید امین مردم باشد، تصریح کرد : التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی، کاردانی امانتداری و مدافع از حقوق مردم، از جمله شاخصهای اعضای شورای شهر باید باشد. وی با تاکید بر اینکه مرزبندی با فتنه سال 88 در تائید صلاحیت کاندیدای شورای شهر ملاک اصلی است، تصریح کرد: اعضای شوراهای شهر و روستا باید از روحیه انقلابی‌گری برخوردار باشند تا در شرایط حساس تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند. حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه هیئتهای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا هیچ فشار و توصیه‌ای را در انتخاب کاندیداها نمی‌پذیرند، گفت: قطعا هیئتهای نظارت بر انتخاباتها شوراها از ورود افراد مسئله‌دار به شوراها جلوگیری می‌کنند. شورای نگهبان در جلسه ششم مرداد امسال این نهاد با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در روز 29 اردیبهشت‌‌ماه سال آینده موافقت کرد. همچنین وزارت کشور بنا به تقارن ایام خردادماه با ماه مبارک رمضان به شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا زودتر از موعد مقرر برگزار شود که شورای نگهبان با این پیشنهاد موافقت کرد. پیشتر، در جلسه‌ای محمد محمودی شاه‌نشین به عنوان رئیس، محمد جواد کولیوند به عنوان نایب رئیس، فرهاد تجری به عنوان سخنگو و بهرام پارسایی نیز به عنوان دبیر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شده‌اند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر گفته بود که دولت تلاش دارد انتخابات شوراهای شهر و روستا را به صورت الکترونیک برگزار کند. منبع: تسنیم ]]> سياسی Wed, 18 Jan 2017 08:36:44 GMT http://yalasarat.com/vdcawun6e49ney1.k5k4.html ممانعت محافظان ابتکار از دستگیری پسرش http://yalasarat.com/vdcf10dyxw6dmma.igiw.html نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با آناج با بیان اینکه دولت یازدهم در طول سال‌های اخیر به جای حل مشکلات، بر تعداد آن‌ها افزوده است، ابراز داشت: برای مثال در بحث برجام آقایان فقط وعده‌های سرخرمن داده‌اند و هیچ کاری انجام نشده است. وی اظهار کرد: بسیاری از منسوبین به دولت یازدهم با واژه منحوس رانت خواری عجین هستند، بطوری که در تازه‌ترین مورد خانواده معصومه ابتکار با استفاده از رانت دولتی پول چندین خانواده شهید را بالا کشیده‌اند؛ حتی وقتی مأمورین انتظامی با در دست داشتن حکم جلب فرزند معصومه ابتکار(طه هاشمی)به منزل وی مراجعه کرده‌اند با ممانعت محافظان معاون رئیس جمهور مواجه شده‌اند.این نماینده مجلس دهم به تخلفات حسین فریدون اشاره کرد و توضیح داد: در این باره دولت علاقه‌ای به شفافیت ندارد زیرا زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و آن‌ها نمی‌خواهند با روشن شدن مسائل ریاست را از دست بدهند، بر همین اساس است که در قبال قوه قضائیه و سپاه موضع‌گیری می‌کنند.وی خاطرنشان ساخت: در راستای پیگیری این مسایل نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم تا همچون گذشته با اجرای قانون، آنان که در مظان اتهام هستند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.نماینده مردم ارومیه در واکنش به اظهارات نایب رئیس دوم مجلس مبنی بر «رزمایش‌های موشکی کم عقلی است»، تصریح کرد: این آقازاده از موقعیت پدر بزرگوارش که مورد احترام همه می‌باشد، سوء استفاده کرده و گاه و بیگاه اظهارنظرهای عجیبی می‌کند زیرا به واسطه شهادت پدرش، سرد و گرم روزگار را نچشیده است.وی بیان داشت: بنده به جای مطهری از همه نیروهای نتظامی و انتظامی عذرخواهی می‌کنم و از تمام زحمات سپاه، ارتش، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کمال قدردانی را دارم. ]]> شميم عدالت Wed, 18 Jan 2017 07:16:49 GMT http://yalasarat.com/vdcf10dyxw6dmma.igiw.html من و ضدهوایی یهویی! +تصاویر http://yalasarat.com/vdcja8evmuqettz.fsfu.html به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله به نقل از مجله مهر، ساعت از ۴و نیم گذشته است. آفتاب کم کم بساطش را از خیابانهای تهران جمع کرده است. غروب تهران همان غروب همیشگی است. شهری با آلودگی، ترافیک و مردمی خسته و از کار برگشته. مثل تمام روزهای عادی شهر، پیاده رو خیابان ولیعصر به سمت جنوب را گرفته ایم و به سمت چهار راه ولیعصر قدم می زنیم. وسط همه صداهای همیشگی شهر صدای تیر در دل تهران انگار قرار است نوت فالش شنیده های عابران باشد. صدای شلیک ها آنقدر زیاد هست که همه پرنده ها را از روی شاخه ها به سمت آسمان فراری دهد. مردم صدای یکی دوتا تیر اول را جدی نمی گیرند.« چیزی نیست شاید این حوالی پادگانی چیزی باشد. دارند تیر هوایی می زنند. نبود هم شاید مانور دارند که باز هم چیزی نیست.» چند ثانیه ای از حرف رهگذر نگذشته است که این بار صدای تیر شکل رگبار به خودش می گیرد. آنقدر بلند هست که مردم اگر هم بخواهند بازهم نمی توانند آن را جدی نگیرند. حالا همگی با نگاه ها و قدم هایشان دنباله صدا را گرفته اند.«نترسید تکاوران هرزگاهی میاین و میرن تا زهر چشم بگیرند که داعش نیاد.» آدم های پیاده رو دوست دارند که حرف موتور سوار را باور کنند؛ اما نگاه تعجب برانگیر رفتگر آذری باز مردم را بیش از پیش کنجکاو می کند.«حاجی من چند سال است اینجا کار می کنم از این خبرها نبوده! تکاور این قدر سر و صدا دارد؟» ترامپوارد میدان شدهبا شدت گرفتن صدا هم به جمعیت پیاده رو اضافه می شود هم به کنجکاوی مردم. کافی است نگاهی به مغازه ها و ساختمان های خیابان بیندازیم «بابا به جان خودم این مانور نیست جدی جدی صدای خط مقدم می ده.»این را یکی از مغازه دارهای چهار راه ولیعصر می گوید. مردم چشم به آسمان دوخته اند و از کسانی که از بالا ساختمانها اتفاقات را رصد می کنند جزئیات ماجرا را می پرسند. مردم در طبقات از شلیک یک ضد هوایی در خیابان انقلاب خبر می دهند؛ اما انگار از ترس خبری نیست کافی است تا نگاهی به چشمان آدم های اطرافمان بیندازیم تا به جای وحشت، برق کنجکاوی را در چشمانشان ببینیم. هنوز چند دقیقه ای از شنیدن صدای انفجار نگذشته است که ملت گوشی به دست اخبار را به شبکه های اجتماعی مخابره کرده اند و آن را به یکدیگر نشان می دهند. دوباره صدای شلیک ها شروع می شود و قطع می شود. کمی آن طرف تر چند جوان دانشجو ایستاده اند و به صداها می خندند. «یعنی الان باید چی کار کنیم یعنی واقعا باید پناه بگیریم؟(با خنده)» سوالش تمام نشده که دوستش با لحن شوخ طبعانه ای این طور جواب می دهد:« نه برادر! اوباما نرفته ترامپ وارد میدان شده لذا شما نه تنها پاسپورتت که معافیت از سربازی ات هم باطل شده الان باید بری بجنگی!»شکارچیان داعش در بین جمعیتخودمان را به چهار راه ولیعصر رسانده ایم. این بار صدای آژیر آمبولانس ها و ماشین های آتش نشانی به شک و شبهه مردم بیشتر دامن زده است. با آمدن و پیاده شدن مسافران بی آر تی ها بیشتر از پیش به جمعیت خیابان اضافه می شود. اما بین شلوغی های مردم پیرمرد دستفروشی بی خیال همه اتفاقات دنیا تمام حواسش را به بساطش جمع کرده و به جای ترس از اتفاقات به جان شلوغی ها غر می زند. « بابا به خدا چیزی نیست برید پی زندگیتون، الکی تجمع می کنید الان پلیس و شهرداری میاد چیزی پیدا نمی کنه برای اینکه دستش خالی نباشه گیر میده به بساط ما» حضور داعش یکی از فرضیه هایی است که آدم های دور و بر مدام در موردش حرف می زنند و با آن شوخی می کنند تا جایی که حضور مردی با لباس های مخصوص محلی و ریش های بلند این توهم را برای عده ای ایجاد کرده است که حتما داعشی گرفته اند برای همین هم نگاه های سنگین و پچ پچ های مردم کار را به جایی می رساند که خودش به حرف می آید و با خنده می گوید«این لباس ها لباس های محلی سیستان و بلوچستان است، نه لباس داعش!»سلفی با کپشن: من و ضدهوایی یهویی!مردمی که خودشان را به چهار راه ولیعصر رسانده اند. حالا از دور می توانند ضدهوایی ای که صدایش را شنیده اند ببینند؛ برای همین هم خیلی ها گوشی به دست شده اند، عده ای توییت می نویسند، بعضی ها عکس می گیرند و عده ای خوشحال تر با پس زمینه ضد هوایی در خیابان انقلاب سلفی می گیرند. حالا رفته رفته سر و کله عکاس های خبری هم در بین مردم پیدا می شود. نبش خیابان انقلاب ده بیست نفری سر به هوا ایستاده اند و لا به لای ابرها را خوب وارسی می کنند. از چند نفری علت این سر به هوایی را می پرسیم؛ اما از تمامشان یک جواب واحد می گیریم «ما هم مثل شما نمی دونیم. اومدیم دیدیم همه دارن تو آسمون نگاه می کنن ما هم اومدیم ببینیم بقیه به چی نگاه می کنن!»از من نرگس بخرید تا پهباد را نشانتان دهمنیم ساعتی از ماجرا گذشته است؛ اما مردم همیشه در صحنه همچنان چشم به آسمان دوخته اند و همچنان دنبال چیزی می گردند که انگار پیدایش نمی کنند. «من دارم می بینمش از من نرگس بخرید تا بهتون نشون بدم.» این جمله دخترک گل فروشی است که خنده و شیطنت در چشم های موج می زند و سعی دارد با انگشتش به نقطه ای در آسمان اشاره کند و مردم چیزی را نشان دهد. میان کنکاش های عابران، مردم این خبر را مدام برای هم می خوانند. «دقایقی قبل پدافند تهران متوجه وجود یک شی ناشناس در آسمان تهران شده و بلافاصله اقدام به شلیک ضد هوایی به سمت آن کرده است.» گمانه زنی های مردم دوباره آغاز می شود. عده ای از گرفتن پهباد حرف می زنند و عده ای دیگر از نگرفتنش؛ اما نکته جالب توجه پافشاری و حضور گروهی است که هم چنان سر به هوا ایستاده اند و آسمان را رصد می کنند تا جایی که یکی از آنها با انگشتش به نقطه ای نورانی در آسمان نگاه می کند و می گوید: « اون نقطه نورانی رو می بینی؟ همون که شبیه ستاره است! هوا هنوز روشنه ستاره که تو روز بیرون نمیاد این همون پهباده که هنوز موفق نشدن بگیرنش. ما اینجا وایسادیم ببینیم کی می گیرنش!»این پهباد نیست، این زهره استمردم همچنان در چهار راه ایستاده اند و به رصد کردن ادامه می دهند کار به جایی می رسد که سر و کله دو تا از سربازها پیدا می شود. « بابا به خدا این پهباد نیست. این زهره است تو آسمون، چون نورش زیاده دم غروب تو آسمون دیده می شه!» با تاریکتر شدن هوا و پر نور تر شدن زهره فرضیه سربازها قوت می گیرد. عده ای از مردم به تلویزیون یکی از آبمیوه فروشی های نبش خیابان چشم دوخته اند و در کنار آبمیوه نوشیدنشان اخبار شبکه خبر را رصد می کنند؛ اما خبری از اتفاقات این حوالی نیست؛ اما چند دقیقه ای نگذشته که باز مردم این خبر را بین خودشان دست به دست می کنند. «پهباد بعد از شلیک های مداوم در محدوده میدان حر تهران ساقط شد.» با شنیدن این خبر رفته رفته ازدحام مردم فروکش می کند. دیگر کسی به زهره به چشم پهباد نگاه نمی کند. مردم آرام آرام به سمت خانه هایشان سرازیر می شوند. بعضی های گوشی به دست تازه ترین جوک های مربوط به شلیک ضدهوایی را می خوانند، بعضی تلفنی اتفاقات را برای آدم های آن ور خط تعریف می کنند و دسته ای دیگر خوب اتفاقات را رصد می کنند تا به محض رسیدن برای آدم های اطرفشان از خیابان ولیعصر و تهرانی حرف بزنند که غروب امروزش با صدای تیرهای ضدهوایی شبیه غروب های همیشگی نبود. ]]> سياسی Tue, 17 Jan 2017 14:46:08 GMT http://yalasarat.com/vdcja8evmuqettz.fsfu.html برجام به نام ایران به کام پلیس بد مذاکرات http://yalasarat.com/vdcbg5b8arhbfap.uiur.html رویترز: گروه خودروسازی فرانسوی رنو گزارش داد: به لطف رشد افزایش فروش در اروپا و بازارهای نظیر ایران و هند میزان فروش این شرکت خودروسازی در سال 20166 رکورد زده و انتظار رشد بیشتر در سال جاری نیز وجود دارد. رنو اعلام کرده است، میزان فروش این شرکت نسبت به سال گذشته 13.3 درصد افزایش داشته و میزان فروش وسایط نقلیه به 3.18 میلیون رسیده است. تری کوزکاس عضو کمیته اجرایی شرکت رنو در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: استراتژی ما نوسازی گسترده‌ تولیدات و افزایش سطح جغرافیایی صادرات است و طی چندین سال این استراتژی موفقیت ما را تضمین کرده است. این مسئله گروه شرکت تولیدی رنو را به پیشرفت‌های زیادی رسانده و سهمش را در بازارهای منطقه افزایش داده است. ببه گزارش فارس،براساس این گزارش، هفته گذشته شرکت پژو نیز از افزایش فروش خود با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خبر داده بود که این بار رنو هم تصویر مشابهی از این گزارش ارائه می‌دهد. کوزکاس گفت: موقعیت ما کار در سطح گسترده با مقامات فرانسوی و در اروپا همکاری با آنها است اما موقعیت ما قابل مقایسه با دیگر شرکت‌ها نیست. پیش از این شرکت پژو هم اعلام کرده بود که به لطف خریدهای ایران پس از برجام بهترین عملکرد را از سال 2010 تاکنون داشته است. ]]> سياسی Wed, 18 Jan 2017 08:44:02 GMT http://yalasarat.com/vdcbg5b8arhbfap.uiur.html چرا جسد هاشمی به پزشکی قانونی نرفت؟ http://yalasarat.com/vdcipraz3t1app2.cbct.html به گزارش ایسنا، از آنچه پیرامون جزئیات درگذشت هاشمی منتشر شده است، اینگونه برمی‌آید که آن مرحوم در استخر کوشک مجموعه سعدآباد دچار عارضه قلبی شده و زمانی که به بیمارستان رسیده، تلاش پزشکان بی‌نتیجه بوده و گویی پیش از انتقال به بیمارستان شهدای تجریش، درگذشته است.تنها مرجع قانونی تشخیص علت مرگ، پزشکی قانونی است اما جسد آیت‌الله به پزشکی قانونی ارجاع نشده و ظاهرا گواهی فوت و جواز دفن در همان بیمارستان صادر شده است. البته این احتمال هم وجود دارد که پزشک کشیک قانونی، در بیمارستان حضور یافته و طبق دستور بازپرس، گواهی فوت و جواز دفن را صادر کرده باشد اما آنچه به صورت قطعی مشخص است، این است که جسد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مورد کالبدگشایی قرار نگرفته و صحیح و سالم به خاک سپرده شده است.طبق دستورالعمل سازمان پزشکی قانونی، مرگ حین و متعاقب عملیات ورزشی از موارد ۱۹ گانه‌ای است که در صورت وقوع، الزاما متوفی باید به پزشکی قانونی منتقل شود اما در کنار این مورد، شرایطی برای عدم الزام ارجاع جسد به پزشکی قانونی مقرر شده است که عبارتند از:الف - هویت متوفی مشخص (شناس) باشد.ب - با بررسی موضوع و معاینه جسد برای پزشک مسجل شود که مرگ وی با علل طبیعی بوده است.ج- بستگان تقاضای صدور جواز دفن را داشته و شکایتی در ارتباط با فوت وی نداشته باشند.د- مرگ وی مشمول موارد ارجاع به پزشکی قانونی نباشد.نکته‌ای که باید روشن شود این است که آیا برای عدم ارجاع جسد به پزشکی قانونی باید همه این شرایط وجود داشته باشد یا وجود یکی از شروط نیز برای عدم انتقال جسد به پزشکی قانونی و صدور جواز دفن خارج از این مرجع، کافی است. قدر متیقن در مورد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این است که دو شرط از شرایط بالا در مورد آن مرحوم وجود داشته است یعنی اولا هویت متوفی مشخص بوده و ثانیا بستگان بدون اعلام شکایت، خواهان صدور جواز دفن بوده‌اند.با این حال، مقامات دادستانی تهران از جمله بازپرس محترمی که شامگاه ۱۹ دی به عنوان بازپرس ویژه قتل تهران در وقت کشیک بوده است می‌تواند در این زمینه توضیحات دقیق‌تری ارائه کند که آیا اساسا تماسی با ایشان از بیمارستان برقرار شده یا نیازی به تماس نبوده و بر اساس پروتکل‌های موجود در زمینه گزارش موارد فوتی، بیمارستان می‌توانسته رأسا اقدام به صدور گواهی فوت و جواز دفن کند. ]]> سياسی Sun, 15 Jan 2017 13:25:38 GMT http://yalasarat.com/vdcipraz3t1app2.cbct.html