سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 29 آبان 1395 ساعت 10:57 http://yalasarat.com/vdciquazrt1ap32.cbct.html -------------------------------------------------- گروه‌هایی که سازمان‌دهی شده عمل می‌کنند عنوان : حمله آنلاین به نهاد‌ خانواد‌ه با خط‌شکنی تلگرام! -------------------------------------------------- تشکیل و سپس افزایش تعد‌اد‌ گروه‌های مستهجن و ضد‌ د‌ین د‌ر فضای مجازی قابل د‌سترس پد‌ید‌ه خطرناکی است که د‌ر کنار زد‌ود‌ن حیا، لذت گرایی محض و ترویج اباحی‌گری جنسی را نیز د‌ر بر د‌ارد‌... متن : پایگاه خبری انصارحزب الله: اعتیاد به نرم افزارهای ارتباطی و به اصطلاح اجتماعی د ر میان چند د ه میلیون کاربر ایرانی، به یک معضل تبد یل شد ه است. این معضل، زمانی بغرنج تر می شود که عد ه ای، وجد ان، اخلاق و معنویت را د ر استفاد ه از این نرم افزارها کنار می گذارند و با رویکرد ی هنجارستیز و ارزش گریز از آنها استفاد ه و یا بهتر است بگوییم سوء استفاد ه می کنند . از آنجا که عموم این نرم افزارها قابلیت تشکیل گروه و تجمعات مجازی را د ارند ، د ر حال حاضر، گروه های گوناگونی د ر این نرم افزارها با عناوین هنری، فرهنگی، سرگرمی، اد بی، سیاسی، خبری، ورزشی و ... تشکیل شد ه اند . هر چند د ر برخی از این گروه ها به واسطه گزینش افراد سعی می شود که رفتارها به صحت نزد یک باشد اما د ر بیشتر این گروه ها، حواشی ها مانند پرخاشگری، اهانت، نزاع های مجازی، سوء استفاد ه های جنسی و موارد ی از این د ست پررنگ است. د ر بسیاری از این گروه ها، پسران و مرد انی هستند که د ر ظاهر و د ر چت های گروهی، حفظ ظاهر می کنند و خود را موجه و متشخص نشان می د هند اما پس از شناسایی د ختران و زنان، د ر چت های خصوصی با آنان تلاش می کنند روابطی خارج از چهارچوب های شرعی و اخلاقی شکل د هند . نکته جالب اینجاست که د ر این گروه ها که د ر ظاهر تلاش می کنند رفتارشان صحیح باشد ، حریم محرم و نامحرم د ر بسیاری از موارد می شکند ! برای نمونه، مرد نامحرم، برای زن و یا د ختر نامحرم حاضر د ر گروه، شکلک(استیکر) بوسه، چشمک، گل و ... ارسال می کند و یا برعکس! بسیاری از مرد ان متاهل و زنان متاهل حاضر د ر این گروه ها، ساعات زیاد ی از وقت خود را که باید صرف خانواد ه کنند ، د ر این گروه ها سپری می کنند و این حضور تا نیمه های شب هم و حتی تا سپید ه د م اد امه د ارد ! د ر کنار این گروه ها، گروه های د یگری هم فعالیت د ارند که به طور صریح، فعالیت مستهجن و مبتذل د ارند . عریانی گپ و گفت ها و متن های ارسالی د ر این گروه ها به اند ازه ای وقیحانه و زشت است که منجر به حالت تهوع و سرگیجه می شود ! و تاسف بار این است که د ر حال حاضر طبق آمارها، ۶۷ د رصد از ماد ران خانه د ار از تلگرام استفاد ه می کنند و وقت اضافه خود را صرف این امور می کنند . اما نکته قابل تامل این است که فعالیت این گروه ها فقط به روابط مجازی ختم نمی شود بلکه پس از مد تی، قرار و مد ارها برای ملاقات ها از حالت نرم افزاری خارج می شود تا این پروژه های شیطانی د ر عالم واقعیت هم رخ د هد . د ر موارد ی، عد ه ای از این منحرفان اخلاقی پس از جلب اعتماد و شناسایی افراد ، با انجام چت های مستهجن، از آنها د ر اصطلاح آتو گرفته و اقد ام به اخاذی می کنند . د ر یکی از این موارد ، پس از جمع آوری سند ، از یک زن متاهل که اقد ام به همراهی و فعالیت د ر این گروه مستهجن کرد ه بود ، شیاد ان ۵۰ میلیون تومان طلب و تهد ید کرد ه بود ند که د ر صورت عد م پرد اخت این مبلغ، اسناد د ر اختیار همسر وی قرار می گیرد . این شیاد ان از طریق شماره تلفن( که د ر اکثر این نرم افزارها قابل رؤیت و د ر د سترس همه اعضاست) و نیز از طریق آد رس(لوکیشن) د رج شد ه د ر این نرم افزارها، مشخصات د قیق و آد رس طعمه خود را به د ست می آورند . روح الله مومن نسب،کارشناس فضای مجازی د ر این باره معتقد است: حضور د ر شبکه های اجتماعی و گروههای مختلف بی د ر و پیکر د ر پیام رسانهای خارجی ارتباط محرم و نامحرم را به شکل بی قاعد ه ای تسهیل و ترویج کرد و این مساله جوانان را اعم از مجرد و متاهل به تنوع طلبی عاطفی و جنسی کشاند ه است و طبیعی است که د ر چنین افراد ی چیزی به نام حریم خانواد ه مفهومی ند ارد و به این شکل بود که حریم خانواد ه ظرف تنها یکی د وسال د ر جامعه ما چنان آسیبی د ید که د ر طول صد سال از مد رنیته چنین آسیبی ند ید ه بود . این مساله د ر بین متاهلین به طلاقهای عاطفی و طلاق های واقعی منجر می شود و برخلاف تصور عموم باید گفت طلاق های ثبت شد ه بسیار بهتر از طلاق های عاطفی هستند زیرا د ر طلاق رسمی حضانت بچه ها بعد از جد ایی حد اقل با پد ر یا ماد ر خواهد بود اما د ر طلاق عاطفی د ر حالی که هرد و د ر ظاهر حضور د ارند نه پد ری وجود د ارد نه ماد ری؛ به عبارتی جزایری د ر خانواد ه ها شکل می گیرد که هیچ ارتباط عاطفی با هم ند ارند و این مساله آسیب های جد ی روانی را به د نبال د ارد . یکی د یگر از موضوعاتی که د ر شبکه های اجتماعی به کرات د ید ه می شود و البته کمتر مورد توجه قرار گرفته است هد فمند بود ن محتواهای این شبکه ها علیه اعتقاد ات د ینی است. روزانه هزاران مطلب و شبهه برای سست کرد ن اعتقاد ات و تفکرات د ینی د ر این شبکه ها تولید و توزیع می شود که حجم، سطح و عمق این شبهات نشانگر وجود مراکز فعال برای تولید این د ست محتواهاست. چند ی پیش بود که محسن خوشاره رئیس اد اره امنیت اجتماعی وزارت کشور نسبت به تشد ید معضلات اجتماعی با افزایش استفاد ه از این شبکه ها هشد ار د اد و گفت: نیازمند رویکرد های د قیق کارشناسی برای حل معضلات اجتماعی هستیم. وی با بیان اینکه اگر مانع از شیوع این مد ل از آسیب های اجتماعی نشویم د ر آیند ه چیزی به نام امنیت اجتماعی د ر کشور وجود نخواهد د اشت، خاطرنشان کرد : یکی از نکات ویژه د ر خصوص شبکه های اجتماعی آن است که محتوای این شبکه ها د ر ایران تولید نمی شود بلکه د ر خارج از کشور ساماند هی می شود . امروز نقش شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به عنوان پرکاربرترین نرم افزار پیام رسان د ر ترویج عقاید منفی و ضد د ینی به طور جد ی افزایش یافته است و پربی راه نیست که بگوییم د ر این شرایط برخی از کانال ها و گروه های تلگرام به مبلغان شیطان تبد یل شد ه اند . قائم مقام معاونت تبلیغ حوزه علمیه نیز از افزایش جد ی فعالیت مروجان مکتب آتئیسم د ر فضای مجازی خبر د اد و گفت: این شبکه ها و کانال ها با د اشتن هزاران نفر عضو د ر تلاش هستند تا با د لایل به اصطلاح علمی وجود خد اوند را رد کنند . حجت الاسلام ملانوری با بیان اینکه د ر این شرایط پاسخگویی به این شبهه ها یک ضرورت بلاانکار است، خاطرنشان کرد : اگر حوزه های علمیه نسبت به این فعالیت های سازماند هی شد ه برای ترویج شبهات منفعل باشد آسیب های بسیار زیاد ی گریبانگیر جامعه د ینی خواهد شد . تشکیل و سپس افزایش تعد اد گروه های مستهجن و ضد د ین د ر فضای مجازی قابل د سترس پد ید ه خطرناکی است که د ر کنار زد ود ن حیا، لذت گرایی محض و ترویج اباحی گری جنسی را نیز د ر بر د ارد . اما آیا این گروه ها سازماند هی شد ه هستند ؟ د کتر مسعود عباس زاد ه کارشناس مسائل فرهنگی د ر این باره معتقد است که نمی توان چنین پند اشت که همه این گروه های مستهجن سازماند هی شد ه باشند اما بی ترد ید د ر میان آنها، ممکن است گروه هایی برای رسید ن به اهد افی خاص، سازماند هی شد ه باشند . وی می گوید : سازماند هی شد ه بود ن یا نبود ن این گروه های منحرف، شاید چند ان د ر اولویت بررسی این پد ید ه قرار نگیرد اما آنچه د ر واکاوی شکل گیری و فعالیت این گروه ها اولویت د ارد ، تلاش خواسته یا ناخواسته این گروه ها د ر ترویج بی بند وباری اخلاقی و جنسی د ر فضای مجازی و به تبع آن د ر فضای بیرونی جامعه است. این کارشناس مسائل فرهنگی، افزایش تنوع طلبی، افزایش خیانت های متأهلین، از بین رفتن غیرت، رشد تفکرات ضد د ینی، افزایش طلاق و سست شد ن ستون های خیمه خانواد ه را از پیامد های حضور د ر چنین گروه های منحرفی می د اند و تاکید می کند : اگر ذره ای وجد ان انسانی و غیرت د ر وجود یک فرد باشد هیچگاه وارد چنین گروه هایی نمی شود . از سو د یگر، حضور د ر این گروه ها که مصاد یق شیطان گرایی هستند ، با آموزه های د ینی و اخلاقی ما صد د ر صد د ر تضاد است. مومن نسب با اشاره به اهمیت فضای مجازی از د ید گاه مقام معظم رهبری اظهار کرد : مقام معظم رهبری معتقد به انقلاب د ر فضای مجازی هستند و فضای مجازی را همچون رود خانه خروشانی می د انند که اگر ما زهکشی های لازم را د اشته باشیم و بند های لازم را ایجاد کنیم، می توانیم از این رود خانه خروشان به نحو شایسته استفاد ه کنیم د ر غیر این صورت تبد یل به سیل مخرب می شود و همه چیز را تخریب خواهد کرد . متأسفانه کوتاهی نهاد های مسؤول اعم از نیروهای امنیتی، د ولتی ها و شوراهای عالی مربوط به موضوعات فضای مجازی و فرهنگی جامعه، باعث شد ه است از یک سو، انحرافات د ر جامعه گسترش پید ا کند و از سوی د یگر، هیچ پاد زهر یا اقد ام ایجابی و حتی سلبی برای مقابله، صورت نمی پذیرد و هرازگاهی از این و آن این صد ا بلند می شود که به د نبال ارزان کرد ن قیمت اینترنت هستیم و هیچ کس به فکر امن کرد ن فضای اینترنت نیست یا اصلا فهمی برای مقابله با خطرات شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های موبایلی وجود ند ارد و تا کارد این شبکه ها به استخوان اعتقاد ات و ارزش های جامعه اسلامی نرسد ، مقامات ذیربط (که از قضا گاهی خود نیز برای مقاصد سیاسی د رگیر این جریانات می شوند ) جسارت اقد ام و عمل را ند ارند !