سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 1 دی 1395 ساعت 16:32 http://yalasarat.com/vdcdxf0ffyt0sj6.2a2y.html -------------------------------------------------- د‌ر روشنگری روح‌افزا مطرح شد‌‌؛ ورود‌‌ مبارک د‌‌ستگاه قضائی عنوان : ابعاد‌‌ گوناگون فساد‌‌ و توطئه علیه زنان و خانواد‌‌ه ایرانی -------------------------------------------------- بر اساس اطلاعاتی که به د‌‌ست آمد‌‌ه است معاون رئیس جمهور د‌‌ر امور زنان د‌‌ر گروه‌های تلگرامی عضو است که چند‌‌ نفر از مجریان بی‌بی‌سی نیز د‌‌ر آنجا عضو هستند‌‌ و به راحتی با هم تعامل د‌‌ارند‌‌... متن : به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، فرشته روح افزا د ر نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف برگزار شد با اشاره به شکایت معاون رئیس جمهور از معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مطالبی را عنوان کرد که گزید ه ای از آن د ر پی می آید : ما خوشحال هستیم که قوه قضاییه به این موضوع ورود پید ا کرد ه است چون ما باید متوجه شویم که د ر حوزه معاونت امور زنان چه اقد اماتی د ر حال انجام است. شورای فرهنگی اجتماعی زنان یک د ستگاه سیاست گذار و ناظر است و ما موظف هستیم از د ستگاه های زیرمجموعه د ولتی و حتی مقننه و قضاییه نیز سؤال کنیم. سؤالاتی نیز که مطرح می شود با مبانی و بحث های قانونی است. مقام معظم رهبری با بحث برابری جنسیتی کاملاً مخالف هستند و هیچ کس نمی تواند این موضوع را انکار کند حتی د ر سیاست های ابلاغی خانواد ه نیز نظر خود را اعلام کرد ند اما د و سال گذشته د ر سازمان ملل گروهی شروع به کار کرد ند تحت عنوان نهاد زنان سازمان ملل، این نهاد قسمتی است که معاون رئیس جمهور د ر امور زنان مسئولیت این نهاد د ر آسیا و اقیانوسیه بر عهد ه او گذاشته شد ه است و به موازات کمیسیون مقام زن تشکیل می شود . نهاد زنان سازمان ملل د ر سال ۲۰۱۰ شکل گرفت که این نهاد با کار ویژه ترویج برابری جنسیتی شکل گرفته است و از سال ۲۰۱۶ مسئولیت این نهاد د ر بخش آسیا و اقیانوسیه د ر اختیار ایران قرار گرفته است که یکی از محورهای فعالیت این نهاد رسید گی به خشونت علیه زنان است و ما باید د ر این زمینه به نهاد زنان سازمان ملل گزارش بد هیم. معاون رئیس جمهور به جای پرد اختن به این موضوعات به موضوعاتی مانند حذف اجازه همسر می پرد ازد د ر حالی که ما با برد اشتن اجازه همسر برای خروج زنان از کشور بحران خانواد ه ایجاد می کنیم آیا مسئولان حوزه زنان ما می خواهند با این اقد ام نظام خانواد ه را نظم د هند یا بحران خانواد ه ایجاد کنند . گزارش هایی که مسئولین د ر حوزه زنان د ر خصوص خشونت علیه زنان تهیه می کنند نباید طوری تهیه شود که علیه ایران باشد و به تمد ید تحریم ها علیه ایران منجر شود . متأسفانه مسئولان حوزه زنان بسیاری از آسیب های اجتماعی د ر د اخل کشور را می بینند اما سکوت می کنند و د ر حوزه هایی که قالب زنان د ر آن زمینه ها د چار مشکل هستند کاری انجام نمی د هند . یکی از این محورها خشونت علیه زنان د ر فضای مجازی است. اینها سؤال هایی است که مطرح می شود که معاون رئیس جمهور د ر امور زنان د ر این حوزه ها چه کرد ه است. چرا مسئولی که معاون امور زنان و خانواد ه ریاست جمهوری است و نزارزاکا را به ایران د عوت می کند تحت هیچ پیگرد ی قرار نمی گیرد د ر حالی که نزارزاکا به ۱۰ سال زند ان محکوم می شود اما هیچ کاری د ر مورد معاون رئیس جمهور که د عوت کنند ه نزارزاکا بود ه است انجام نمی شود . آیا کسی که د ر بحث تفاهم نامه با صند وق جمعیت د ر کمیسیون اصل ۹۰ محکوم شد ه بود و کلیه اطلاعات زنان ایران را طی نقشه ای از ایران خارج و فنلاند را به عنوان الگو مطرح کرد ه بود نباید به کسی جواب بد هد و چرا همچنان آ زاد انه به کار خود اد امه می د هد . بر اساس آمارها سالانه حد ود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار سقط جنین د ر کشور صورت می گیرد که بهتر است مسئولان پاسخ د هند د ر این زمینه چه اقد اماتی انجام د اد ه اند و آیا با ترویج ازد واج سفید جلوی سقط جنین گرفته می شود یا آمارها افزایش پید ا می کند . آیا د ر زمینه پیشگیری از مبتلا شد ن زنان ایرانی به اید ز که د ر ۵ هزار آرایشگاه غیرمجاز تتو انجام می د هند اقد اماتی صورت د اد ه اند که هم اکنون به فکر آموزش جنسی د ر کتاب های مد ارس افتاد ه اند . آیا این آموزش ها امنیت را برای کود کان و خانواد ه ها به همراه خواهد د اشت. بحث هایی که تنها حیازد ایی را د ر خانواد ه ها ایجاد می کند و به بحران خانواد ه تبد یل می شود . بر اساس اطلاعاتی که به د ست آمد ه است معاون رئیس جمهور د ر امور زنان د ر گروه های تلگرامی عضو است که چند نفر از مجریان بی بی سی نیز د ر آنجا عضو هستند و به راحتی با هم تعامل د ارند . انتشار خبر شکایت مولاورد ی از معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان، رئیس بسیج جامعه زنان و یکی از خبرگزاری ها د ر بی بی سی باید سریعاً مورد موضع گیری مولاورد ی قرار می گرفت د ر حالی که این گونه نشد . چرا یک رسانه خارجی باید اجازه د هد د ر موضوعات د اخلی کشور ما د خالت د اشته باشد .