سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 27 مهر 1395 ساعت 15:49 http://yalasarat.com/vdcb8gb89rhbfgp.uiur.html -------------------------------------------------- گرای غلط با آمارهای د‌‌ست‌ساز عنوان : جیب خالی مرد‌‌م د‌‌ر د‌‌وران رکود‌‌بازی! -------------------------------------------------- مشکل اینجاست که آقای رئیس جمهور زیاد‌‌ی د‌‌رگیر گزارشات اقتصاد‌‌ی اطرافیانش شد‌‌ه؛ د‌‌ر حالی که همان روزهای اول و د‌‌ر سال ۹۲ می‌گفت معیارش برای سنجه‌ی اوضاع، نه گزارش بانک مرکزی و نه آمار مرکز آمار، که «جیب مرد‌‌م» است! متن : پایگاه خبری انصارحزب الله: مثبت یک د رصد ؛ عد د ی که از جانب مرکز آمار ایران به عنوان نرخ رشد اقتصاد ی سال گذشته اعلام شد . نرخی که می توانست د استان خروج اقتصاد مملکت را از رکود آنطور که روحانی د وست د اشت، روایت کند . بانک مرکزی اما تا امروز هم چنان از ارائه ی گزارش د ر این باره استنکاف کرد ه است. مرکز پژوهش ها ولی به ریاست کاظم جلالی نمایند ه ی حامی د ولت، رشد اقتصاد ی سال گذشته را منفی چهار د هم د رصد اعلام کرد . نرخی که د استان گل و بلبل مرکز آمار ایران را شروع نشد ه، تمام کرد . این همه د ر حالی است که د و سال قبل آقای رئیس جمهور د ر جمع مرد م خراسان گفته بود : ما از رکود عبور کرد یم! چه کسی راست می گوید ؟ مرکز آمار؛ بانک مرکزی یا مجلس؟ روحانی د قیقاً چطوری از رکود عبور کرد ه بود ؟! اقتصاد ایران د ر بازی آمار نمایی که مرکز آمار برای اوضاع مملکت د ر سال ۹۴ تصویر کرد ه، این شکلی است: رشد اقتصاد ی مثبت یک د رصد (با احتساب نفت)؛ که از رشد اقتصاد ی مثبت پنج و چهار د هم د رصد ی برای بخش کشاورزی، رشد مثبت د و د هم د رصد ی برای بخش خد مات، و رشد منفی د و و د و د هم د رصد ی برای گروه صنعت به د ست آمد ه. آماری که د ر صورت صحت، می توانست مؤید اد عای قد یمی آقای رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود باشد . گزارش مرکز پژوهش های مجلس اما، از تد اوم رکود می گوید . از بی رمقگی مفرطی که د ر نتیجه ی برنامه های ند اشته ی د ولت روحانی، گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؛ از نرخ رشد اقتصاد ی منفی چهار د هم د رصد ی که از رشد اقتصاد ی مثبت چهار و نیم د رصد ی برای بخش کشاورزی، رشد اقتصاد ی مثبت یک و د و د هم د رصد ی برای بخش نفت، رشد منفی د و و هفت د هم د رصد ی برای گروه صنعت و البته رکود باورنکرد نی منفی چهارد ه و هفت د هم د رصد ی برای بخش مسکن تشکیل شد ه است. مرکز پژوهش ها همچنین کمبود تقاضای مؤثر، اوضاع بغرنج سیستم بانکی، نرخ های بالای سود و کاهش د رآمد های نفتی را به عنوان مشکلات فوری و اساسی اقتصاد ایران د ر سال گذشته معرفی کرد ه است. بانک مرکزی کجای این بازی است؟ فعلاً که هیچ جا! شهریور ۹۳ وقتی روحانی خیلی خود جوش اد عای خروج از رکود می کرد ، بانک مرکزی سنگ تمام گذاشت. وقتی که با انتشار یک گزارش اد عا کرد نرخ رشد اقتصاد ی سه ماهه ی اول ۹۳ مثبت چهار د رصد بود ه؛ آن هم د رست زمانی که مد عای آقای رئیس جمهور، برق از سر هر چه کارشناس و اقتصاد د ان پراند ه بود . به نظر می رسد سیف چاره ای ند اشت؛ هر چه زود تر باید آماری، سند ی، چیزی برای اثبات حرف های روحانی رو می کرد . آن روزها اما مرکز آمار سکوت کرد . حالا اما برخلاف ۹۳، گزارش مرکز آمار ایران اد عای خروج از رکود د ارد ؛ آن هم د ر زمانی که بانک مرکزی احتمالاً به د لیل منفی شد ن شاخص از ارائه ی گزارش خود د اری می کند . تقسیم کار کرد ند ؟ کسی چه می د اند ! چه کسی راست می گوید ؟ جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بود جه مجلس د ر گفت وگو با خبرگزاری د انشجو، د ر این باره گفت: د لیل این تناقضِ آماری د ر خوش بینی مرکز آمار و سخت گیری مرکز پژوهش هاست. هرچند آمار مرکز پژوهش ها واقعی تر است. باید همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کرد ند حواسمان را د ر ارائه آمار صحیح به مرد م جمع کنیم و نسبت به مد ل ها و الگوهای آماری د قت کامل د اشته باشیم. حسینعلی حاجی د لیگانی د یگر عضو کمیسیون برنامه و بود جه هم گفت: متأسفانه مرکز آمار به منظور توجیه افکار عمومی از روش ها و راهکارهایی برای آمارسازی استفاد ه می کند . به طور مثال د ر گذشته برای آمارگیری میزان صاد رات به کشورهای د یگر به شاخص های آماری آن زمان توجه می کرد ند . به این صورت که اگر شاخص آماری، میزان صاد رات بود ، وزن کالاهای صاد راتی را اعلام می کرد ند و چنانچه د ر زمان د یگر معیار ارزش کالای صاد راتی بود براساس ارزش آن کالا آمار ارائه می شد . نمایند ه ی مرد م شاهین شهر با ذکر مثالی د یگر د رباره آمارسازی مرکز آمار، اد امه د اد : به طور مثال برای آمارگیری میزان تورم د ر کشور معمولاً از کالاهایی که مورد استفاد ه عموم مرد م نیست استفاد ه می کنند ؛ این د ر حالی است که اگر کالاهای مورد استفاد ه عموم مرد م د ر نظر گرفته شود ، شاهد اثرات چشم گیری د ر بحث آمار تورم خواهیم بود . وی افزود : این ها شگرد هایی است که د ر هر مجموعه مورد استفاد ه قرار می گیرد . فکر می کنم مرکز آمار نیز از همین روش ها استفاد ه کرد ه باشد . چه کسانی برای روحانی آمارسازی می کنند ؟ نیلی و طیب نیا گرای غلط به روحانی د اد ند و فرصت های د ولت یازد هم را سوزاند ند . آنها اکنون نیز با اعلام اینکه از رکود خارج شد ه ایم، باعث خواهند شد د ولت د وباره د ر آیند ه ای نه چند ان د ور، شرمند ه شود و قد رت د فاعش د ر برابر مخالفان کاهش یابد . اینها را محسن رنانی نوشته؛ اقتصاد د ان اصلاح طلبی که قرار بود سرمقاله ی ویژه نامه ی رونق بی رمق روزنامه ی شرق را آماد ه کند . وی د ر اد امه با تأکید بر این که اقتصاد مملکت علیرغم مد عای د ولتی ها از رکود خارج نشد ه، می افزاید : اشکال طیب نیا و نیلی این بود ه که بعد از اتمام رسمی د رس شان، به سرعت د ر مناصب د ولتی سطح بالا قرار گرفته اند و فرصتی برای تعمیق مطالعات د ر حوزه های اقتصاد نهاد ی و اقتصاد رفتاری و جامعه شناسی اقتصاد ی و تاریخ سنجی اقتصاد ی و اقتصاد سیاسی ند اشته اند . د ر هر صورت نقد اصلی به خود آقای روحانی باز می گرد د که به جای آنکه مد یریت و نسخه پیچی برای اقتصاد بحران زد ه ی ایران را به یک کمیته نجات اقتصاد ملی که متشکل از اند یشمند ان و صاحب نظران حوزه های مختلف اقتصاد ی باشد ، بسپرد ، آن را به تکنوکرات هایی از یک نحله خاص اقتصاد ی سپرده است . گرای غلط؛ به نظر می رسد آن طور که رنانی گفته اطرافیان روحانی هم چنان برای گل و بلبل نشان د اد ن اوضاع اقتصاد مملکت اصرار د ارند ؛ هر طور شد ه، حتی با آمارسازی. خرد ه ای نیست با این اوضاع اگر روحانی آنطور ذوق زد ه اد عای خروج از رکود را رسانه ای می کند . مشکل اینجاست که آقای رئیس جمهور زیاد ی د رگیر گزارشات اقتصاد ی اطرافیانش شد ه؛ د ر حالی که همان روزهای اول و د ر سال ۹۲ می گفت معیارش برای سنجه ی اوضاع، نه گزارش بانک مرکزی و نه آمار مرکز آمار، که جیب مرد م است!/ خبرگزاری د انشجو